Privacy-verklaring

Privacy-verklaring
Update 19 november 2020

1. Betrokken partijen en voorwerp van dit document
Laurent Voortman (hierna "Mange-tout" oftewel "Verantwoordelijke")
Rue de Frasnes 50, 7890 Ellezelles
BCE / TVA : BE0666805417
e-mail : info@nl.mangetoutbio.be
Telefoon : 068/85.99.36

Mange-tout heeft deze Privacy-verklaring opgesteld met als doel de gebruikers van http://nl.nl.mangetoutbio.be (hierna de « Site ») in volledige transparantie in te lichten met betrekking tot het verzamelen en de verwerking van hun gevevens.
De term « Gebruiker » doelt op elke gebruiker, zowel fysieke als morele persoon, welke de Site bezoekt of er op welke manier dan ook mee interageert.
Mange-tout bepaalt hierbij alle technische, juridische en organisatorische middelen omtrent de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers. Mange-tout engageert zich om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om toe te zien dat de verwerking van persoonsgegevens conform de wet van 30 juli 2018 verloopt betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van fysieke personen (hierna, de « Wet ») en conform het Europees Reglement van 26 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van fysieke personen en de vrije circulatie van deze gegevens (hierna, het Reglement »).
Mange-tout is vrij te bepalen, op zijn vraag en op zijn rekening, welke fysieke of morele persoon de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt (hierna, « Onderaannemer »). In het desbetreffende geval engageert Mange-tout zich om een Onderaannemer aan te duiden welke voldoende garanties biedt betreffende de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen rondom de verwerking van persoonsgegevens, conform de Wet en het Reglement.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan aanleiding geven tot communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Mange-tout, alszijnde Verantwoordelijke van de verwerking, of door andere dienstverleners die in naam van Mange-tout handelen, zal conform de Wet en het Reglement gebeuren.
De persoonlijke gegevens worden door Mange-tout als volgt verwerkt, conform de in volgende paragrafen vermelde doelstellingen:
De persoonlijke gegevens van de gebruikers, bekomen via de contactformulieren of via de online webshop worden bewaard met als enig doel de gebruiker te kunnen identificeren en hem of haar te contacteren in geval van bestellingen of voor eender welke aanvraag alsook om hem het wekelijkse aanbod per e-mail toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden bewaard voor een maximumtermijn van 1 jaar, tenzij op specifieke vraag van de gebruiker, zoals een verlenging van zijn jaarabonnement.

3. Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens
Conform artikel 13 van het Reglement wordt het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens aan de Gebruiker kenbaar gemaakt. Het doel is meer bepaald:
- opsturen aanbod van de week, bevestiging en opvolging van bestellingen of eender welke aanvraag vanwege de Gebruiker.
4. Persoonlijke gegevens welke mogelijk verwerkt worden
De Gebruiker stemt ermee in, tijdens zijn bezoek of het gebruik van de Site, dat Mange-tout de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, conform de in deze Prinvacy-verklaring beschreven modaliteiten en principes:
- de expliciet door de Gebruiker doorgegeven persoonsgegevens, zijnde: zijn of haar naam, e-mailadres en, optioneel zijn of haar adres en telefoonnummer.

5. Toestemming
Door op de Site te komen en door deze te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen en zijn vrij, specifiek, weloverwogen en eenduidig akkoord te hebben gegeven betreffende het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. Dit akkoord betreft de inhoud van deze Privacy-verklaring.
De Gebruiker geeft zijn akkoord op een actieve manier door te klikken op de betreffende keuzeknop. Dit akkoord is noodzakelijk om verder te gaan met acties via de website waarbij persoonlijke gegevens worden doorgegeven (contact- en aanvraagformulieren, bestellingen). Elk contract dat Mange-tout en de Gebruiker verbindt is onderworpen aan de aanvaarding van de Privacy-verklaring door de Gebruiker.
De Gebruiker gaat akkoord met het verzamelen en het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door de Verantoordelijke - die hij via de Site doorgeeft of naar aanleiding van door Mange-tout geleverde diensten - conform de modaliteiten en principes opgenomen in de huidige Privacy-verklaring en in het kader van eerder vermelde doeleinden.
De Gebruiker kan ten allen tijde zijn akkoord terugtrekken. Het terugtrekken van het akkoord stelt de wettigheid van de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op het eerder gegeven akkoord niet in vraag.

6. Bewaartermijn van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers
Conform artikel13 §2 van het Reglement en van de Wet bewaart de Verantwoordelijke de persoonsgegevens slechts binnen een redelijke termijn die nodig is om zijn diensten te kunnen uitvoeren in het kader van dewelke deze gegevens worden behandeld.
De termijn bedraagt maximaal : 1 jaar.

7. Ontvangers van de gegevens en doorgeven aan derden
De persoonlijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan de aangestelde personen, medewerkers, onderaannemers of toeleveranciers van Mange-tout die adequate veiligheidsgaranties bieden betreffende het gebruik van persoonsgegevens én die samenwerken met Mange-tout in het kader van de commercialisatie en dienstlevering. Zij handelen onder de rechtstreekse autoriteit van Mange-tout en zijn onder meer verantwoordelijk voor het verzamelen, het verwerken of het onderaannemen van de persoonsgegevens.
In alle geval respecteren de ontvangers van de persoonsgegevens en deze aan wie deze gegevens werden doorgegeven de inhoud van de huidige Privacy-verklaring. Mange-tout verzekert dat zij deze persoonsgegevens enkel op een discrete en veilige manier zullen verwerken in het kader van de voorziene doeleinden.
In de veronderstelling dat persoonlijke gegevens toch zouden worden doorgegeven aan derden in het kader van marketing- of prospectiedoeleinden, zal de Gebruiker hiervan voorafgaand geïnformeerd worden teneinde zijn akkoord wel of niet te geven voor dergelijk gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

8. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@nl.mangetoutbio.be, door Mange-tout te contacteren via de Site of via de post - met een kopie van zijn of haar identiteitskaart - naar het volgende adres: Rue de Frasnes 50, 7890 Ellezelles.
a. Recht op toegang
Conform artikel 15 van het Reglement garandeerd Mange-tout de Gebruiker zijn toegang aan zijn persoonlijke gegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens alsook om volgende informatie te bekomen:
· de doelstellingen van de verwerking van zijn gegevens ;
· zijn persoonlijke gegevenscategoriën ;
· de ontvangers of de categioriën van ontvangers aan wie zijn persoonlijke gegevens werden of zullen worden doorgegeven, in het bijzonder de ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
· indien mogelijk, de bewaartermijn van zijn persoonlijke gegevens of, in het andere geval, de criteria die worden gebruikt om deze bewaartermijn te bepalen;
· het bestaan van een automatisch beslissingssysteem, inclusief profilering , bedoeld door artikel 22, paragraaf 1 en 4 van het Reglement en, minstens in dit geval, nuttige informatie betreffende de onderliggende logica, alsook het belang en de gevolgen van deze behandeling van de betrokken persoon.
De Verantwoordelijke kan, binnen de redelijkheid, administratieve kosten aanrekenen aan de Gebruiker voor bijkomend gevraagde exemplaren.
Wanneer de Gebruiker deze aanvraag elektronisch indient (door middel van vb. het e-mailadres), wordt de informatie kenbaar gemaakt op een klassieke en courante elektronische wijze, tenzij de Gebruiker het anders heeft gevraagd.
De Gebruiker bekomt de kopie van zijn persoonsgegevens uiterlijk 1 maand na de aanvraag.
b. Recht op rechtzetting
Mange-tout garandeert de Gebruiker zijn recht op rechtzetting of verwijdering van zijn persoonlijke gegevens.
Conform artikel 16 van het Reglement kunnen onjuiste, niet exacte of niet relevante gegevens ten alle tijde worden bijgewerkt of verwijderd. De Gebruiker doet dit zelf via zijn « account » of, indien dit niet mogelijk is, kan de Gebruiker hiervan aanvraag doen bij Mange-tout.
Conform artikel 19 van het Règlement communiceert de Verantwoordelijke aan elke ontvanger die de gegevens heeft gekregen, elke aanpassing van de persoonlijke gegevens, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt te zijn of buienproportionele moeite kost. De Verantwoordelijke levert aan de betreffende persoon informatie over de ontvangers indien hij of zij er naar gevraagd heeft.
c. Recht op verwijdering
De Gebruiker heeft het recht om verwijdering van zijn persoonsgegevens te bekomen binnen de kortst mogelijke termijn volgens de hypotheses vermeld in artikel 17 van het Reglement.
Indien de Verantwoordelijke de persoonlijke gegevens gepubliceerd heeft aan derden en indien hem gevraagd werd om deze te verwijderen conform de vorige paragraaf, neemt de Verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologiën en de bijhorende uitvoeringskost, de nodige en redelijke maatregelen, inclusief van technische aard, om de andere verantwoordelijken (de derden) die deze persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat de betrokken persoon de verwijdering gevraagd heeft van de verwerking van elke link naar zijn persoonlijke gegevens of van elke kopie of reproductie ervan.
De twee voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing in het geval dat deze verwerking noodzakelijk is:
· voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
· in het kader van een wettelijke verplichting welke de verwerking eist voorzien door het recht van de Unie of door het recht van de Lidstaat aan hetgeen de Verantwoordelijke is onderworpen, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verantwoordelijke is opgedragen;
voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering
Conform artikel 19 van het Reglement, deelt de Verantwoordelijke elke verwijdering van persoonlijke gegevens of elke beperking van verwerking van deze gegevens aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens werden gecommuniceerd, tenzij een dergelijke mededeling niet mogelijk blijkt te zijn of buitenproportionele inspanningen eist. De Verantwoordelijke levert aan de betrokken persoon informatie betreffende deze ontvangers indien hem dat wordt gevraagd.
d. Recht op beperking van de verwerking
De Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te bekomen binnen de hypotheses vermeld in artikel 19 van het Reglement.
Conform artikel 19 van het Reglement deelt de Verantwoordelijke aan elke ontvanger, aan dewelke de persoonsgegevens werden doorgegeven, elke toegepaste beperking van gegevensverwerking mee, tenzij deze communicatie onmogelijk blijkt of buitenproportionele acties eist. De Verantwoordelijke levert aan de betrokken persoon informatie betreffende deze ontvangers indien hem dat wordt gevraagd.
e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Conform artikel 20 van het Reglement hebben Gebruikers het recht om van Mange-tout hun persoonlijke gegevens op een gestructureerde en courant gebruikte wijze, machinaal leesbaar, te ontvangen. De Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Mange-tout zich hiertegen verzet, in de gevallen voorzien door het Reglement.
Wanneer de Gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid uitoefent in toepassing van de voorgaande paragraaf, heeft hij of zij het recht te bekomen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene gegevensverantwoordelijke naar de andere worden doorgegeven, wanneer dit technisch mogelijk is.
Het uitoefenen van het recht op overdraagbaarheid van de gegevens doet geen afbreuk aan het recht op verwijdering. Dat recht is niet van toepassing voor het vervullen van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Verantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.
f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft ten alle tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens omwille van zijn specifieke situatie, inclusief de door Mange-tout uitgevoerde automatisatie van de gegevens. Conform artikel 21 van het Reglement zal Mange-tout de persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende motieven zijn voor de verwerking ervan die zwaarder wegen dan de belangen, de rechten en de vrijheden van de Gebruiker, of voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Wanneer de persoonlijke gegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker ten alle tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, inclusief tegen profilering voor zover dat dit laatste in verband staat met aan dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokken persoon bezwaar indient tegen de gegevensverwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonlijke gegevens niet meer verwerkt voor dergelijke doeleinden.
g. Klachtrecht
De Gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen inzake de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Mange-tout, bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer info kan bekomen worden op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Het indienen van een klacht gebeurt op het volgende adres:
Gegegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles
Tél. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan eveneens klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

9. Beperking aansprakelijkheid Verantwoordelijke
De Site kan links bevatten naar andere websites van niet aan Mange-tout verbonden derden. De inhoud van deze websites en hun conformiteit met de Wet en het Reglement valt niet onder de verantwoordelijkheid van Mange-tout.
Het ouderlijk gezag moet expliciet zijn goedkeuring geven om de minderjarige jonger dan 16 jaar toe te staan informatie of persoonlijke gegevens door te geven op de Site. Mange-tout raadt het ouderlijk gezag over minderjarigen sterk aan achter een verantwoordelijk en veilig gebruik van het internet te staan. De Verantwoordelijke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie en verwerking van persoonlijke gegevens, van minderjarigen jonder dan 16 jaar, welke werden verzameld en verwerkt, zonder dat de toestemming hiervoor effectief gedekt is door het ouderlijk gezag of voor onjuiste gegevens - meer bepaald de leeftijd - doorgegeven door de minderjarige. In geen geval zullen door de Verantwoordelijke persoonlijke gegevens worden verwerkt indien de Gebruiker meldt minder dan 16 jaar te zijn.
Mange-tout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, corruptie of diefstal van persoonlijke gegevens, ten gevolge van de aanwezigheid van virussen of ten gevolge van cyberaanvallen.

10. Veiligheid
De Verantwoordelijke voorziet de nodige organisatorische en technische maatregelen teneinde een adequate veiligheid te garanderen ten aanzien van het verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens. Deze veiligheidsmaatregelen hangen af van de uitvoeringskost in verhouding tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens.
De Verantwoordelijke gebruikt in de IT-sector standaard coderingstechnologiën bij de transfer of de verwerking van gegevens op de Site.

11. Wijziging van de Privacy-verklaring
Mange-tout behoudt zich het recht voor om de huidige Privacy-verklaring te wijzigen om conform te blijven met de wettelijke verplichtingen. Teneinde op de hoogte te blijven van wijzigingen wordt de Gebruiker gevraagd om regelmatig de Privacy-verklaring te raadplegen. Dergelijke wijziging zal op de Site of via e-mail kenbaar gemaakt worden ten behoeve van afdwingbaarheid.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op de huidige Privacy-verklaring is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Mange-tout.

13. Contact
Voor vragen of reclamaties betreffende de huidige Privacy-verklaring kan de Gebruiker de Verantwoordelijke contacteren op het volgende adres: info@nl.mangetoutbio.be .